Sertifikat 25-noyabr, 2022-yil, Toshkent

2022-yil 25-noyabr kuni O’zbekiston davlat Xoreografiya akademiyasida  “ I n k l y u z i v t a ‘ l i m : i m k o n i y a t i c h e k l a n g a n
b o l a l a r  v a r a q s s a n ‘ a t i ” m a v z u s i d a o ‘ t k a z i l a d i g a n x a l q a r o m i q y o s i d a g i i l m i y — a m a l i y  k o n f e r e n s i y a d a Sertifikat bilan taqdirlangan ishtirokchilar ro’yxati.